Monday, June 26, 2017

Chiều 24 tháng 6, 2017


Trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập VAALA, 
tại nhà bác sĩ Hà Quốc Thái, Los Alamitos, 
chiều 24 tháng 6, 2017.